Xác định tên chất

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X,Y,Z lần lượt là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. C2H4, O2, H2O
  • Câu B. C2H2, H2O, H2
  • Câu C. C2H4, H2O, CO
  • Câu D. C2H2, O2, H2O

Liên quan tới phương trình

C2H4 + H2O -> C2H5OH C2H4 + O2 -> CH3CHO

Xác định tên chất

Cho dãy chuyển hóa sau: CaC2 ( + H2O ) → X ( + H2/ Pb/PbCO3, t0 ) → Y ( + H2O/H2SO4, t0 ) → Z. Tên gọi của X và Z lần lượt là:

Lớp 11 Cơ bản

  • Câu A. axetilen và ancol etylic.
  • Câu B. axetilen và etylen glicol.
  • Câu C. etan và etanal.
  • Câu D. etilen và ancol etylic.

Liên quan tới phương trình

C2H2 + H2 -> C2H4 CaC2 + H2O -> C2H2 + Ca(OH)2 C2H4 + H2O -> C2H5OH

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(