Xác định tên chất

Ba dung dịch A, B, C thỏa mãn:
- A tác dụng với B thu được kết tủa X, cho X vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy thoát ra khí không màu hóa nâu ngoài không khí; đồng thời thu được kết tủa Y.
- B tác dụng với C thấy khí thoát ra, đồng thời thu được kết tủa.
- A tác dụng C thu được kết tủa Z, cho Z vào dung dịch HCl dư, thấy khí không màu thoát ra.
A, B và C lần lượt là.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CuSO4, Ba(OH)2, Na2CO3.
 • Câu B. FeCl2, AgNO3, Ba(OH)2
 • Câu C. NaHSO4, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)3.
 • Câu D. FeSO4, Ba(OH)2, (NH4)2CO3.

Liên quan tới phương trình

HNO3 + Fe(OH)2 -> H2O + NO + Fe(NO3)3 FeCO3 + HCl -> FeCl2 + H2O + CO2 (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 -> H2O + NH3 + BaCO3 FeSO4 + Ba(OH)2 -> Fe(OH)2 + BaSO4 (NH4)2CO3 + FeSO4 -> (NH4)2SO4 + FeCO3

Xác định tên chất

Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là?

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 46,15%
 • Câu B. 65,00%.
 • Câu C. 35,00%.
 • Câu D. 53,85%.

Liên quan tới phương trình

H2 + HCHO -> CH3OH

Xác định nồng độ mol/l


Cho 3,36 (lít) khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X chứa 19,98 gam hỗn hợp muối. Xác định nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,50M.
 • Câu B. 0,70M.
 • Câu C. 0,75M.
 • Câu D. 0,65M.

Liên quan tới phương trình

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D