Công thức cấu tạo

Cho axit cacboxylic tác dụng với propan-2-ol có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo ra este X có công thức phân tử C5H10O2. Tên gọi của X là.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. n-propyl axetat.
 • Câu B. isopropyl axetat.
 • Câu C. propyl propionat.
 • Câu D. isopropyl propionat.

Liên quan tới phương trình

Công thức cấu tạo

Chất A có công thức phân tử là C4H9O2N, biết :
A + NaOH ---t0---> B + CH3OH (1) ;
B + HCl dư ---t0---> C + NaCl (2);
Biết B là muối cùa α-amino axit, công thức cấu tạo của A, C lần lượt là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. H2NCH2CH2COOCH3 và ClH3NCH2CH2COOH
 • Câu B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
 • Câu C. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
 • Câu D. CH3CH2CH2(NH2)COOH và CH3CH2CH(NH3Cl)COOH

Liên quan tới phương trình

CH3CH(NH2)COOCH3 + NaOH => CH3OH + CH3CH(NH2)COONa HCl + CH3CH(NH2)COONa => NaCl + CH3CH(NH3Cl)COOH

Công thức cấu tạo

X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi so với He là 22. Nếu đem đun 4,4 gam este X với dd NaOH dư, thu được 4,1 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (He=4, C=12, H=1, O=16)

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5COOCH3
 • Câu B. CH3COOC2H5
 • Câu C. HCOOCH(CH3)2
 • Câu D. HCOOCH2CH2CH3

Liên quan tới phương trình

NaOH + CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3COONa