Công thức cấu tạo

Chất X có Công thức phân tử C4H9O2N. Biết:
X + NaOH → Y + CH4O ; Y + HCl dư → Z + NaCl ;
Công thức cấu tạo thu gọn của X và Z có thể lần lượt là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.
 • Câu B. CH3CH2(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.
 • Câu C. H2NCH2CH2COOC2H3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.
 • Câu D. H2NCH2CH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.

Liên quan tới phương trình

HCl + CH3CH(NH2)COONa => NaCl + CH3CH(NH3Cl)COOH NaOH + CH3CH(NH2)COOCH3 => CH3OH + CH3CH(NH2)COONa HCl + CH3CH(NH2)COONa => NaCl + CH3CH(NH3Cl)COOH

Công thức cấu tạo

Etyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5COOCH3.
 • Câu B. CH3COOCH3.
 • Câu C. CH3COOC2H5.
 • Câu D. CH3CH2COOC2H5.

Liên quan tới phương trình

Công thức cấu tạo

Để trung hòa 200 ml dung dịch aminoaxit 0,5M cần 100 g dung dịch NaOH 8%, cô cạn dung dịch được 16,3 g muối khan. X có công thức cấu tạo (cho H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23):

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. (H2N)2CH-COOH
 • Câu B. H2N-CH2-CH(COOH)2
 • Câu C. H2NCH(COOH)2
 • Câu D. H2N-CH2-CH2-COOH

Liên quan tới phương trình