Công thức phân tử

Số este có công thức phân tử là C3H6O2 là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 3
 • Câu B. 4
 • Câu C. 1
 • Câu D. 2

Liên quan tới phương trình

Công thức của este

Cho 0,01 mol một este tác dụng vừa đủ với 100 mL dung dịch NaOH 0,2M, đun nóng. Sản phẩm tạo thành gồm một ancol và một muối có số mol bằng nhau và bằng số mol este. Mặt khác, xà phòng hoá hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một lượng vừa đủ 60 mL dung dịch KOH 0,25M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,665 gam muối khan. Công thức của este đó là

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. CH2(COO)2C4H6.
 • Câu B. C4H8COOC3H6.
 • Câu C. C4H8(COO)2C2H4.
 • Câu D. C2H4(COO)2C4H8.

Liên quan tới phương trình

Công thức công thức cấu tạo

Đốt cháy hoàn toàn một amino axit A thì thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích là 4:1. Biết phân tử A chỉ chứa 1 nhóm amin bậc I. Công thức cấu tạo của A là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CH3 CH(NH2 )COOH
 • Câu B. H2 NCH2 COOH
 • Câu C. H2 NCH2 CH2 COOH
 • Câu D. CH3 NHCH2 COOH

Liên quan tới phương trình