Xenlulose

Một phân tử xenlulozơ có phân tử khối là 15.106, biết rằng chiều dài mỗi mắc xích C6H10O5 khoảng 5.10-7 (mm). Chiều dài của mạch xenlulozơ này gần đúng là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 3,0.10^-2 (mm)
  • Câu B. 4,5.10^-2 (mm)
  • Câu C. 4,5.10^-1 (mm)
  • Câu D. 3,0.10^-1 (mm)

Liên quan tới phương trình

Xác định tên phân bón hóa học

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Amophot
  • Câu B. Ure
  • Câu C. Natri nitrat
  • Câu D. Amoni nitrat

Liên quan tới phương trình

NaOH + NH4NO3 -> H2O + NaNO3 + NH3 Cu + H2SO4 + NH4NO3 -> (NH4)2SO4 + Cu(NO3)2 + H2O + NO2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(