Xác định tên chất

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X,Y,Z lần lượt là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H4, O2, H2O
 • Câu B. C2H2, H2O, H2
 • Câu C. C2H4, H2O, CO
 • Câu D. C2H2, O2, H2O

Liên quan tới phương trình

C2H4 + H2O -> C2H5OH C2H4 + O2 -> CH3CHO

Xác định tên chất

Cho dãy chuyển hóa sau: CaC2 ( + H2O ) → X ( + H2/ Pb/PbCO3, t0 ) → Y ( + H2O/H2SO4, t0 ) → Z. Tên gọi của X và Z lần lượt là:

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. axetilen và ancol etylic.
 • Câu B. axetilen và etylen glicol.
 • Câu C. etan và etanal.
 • Câu D. etilen và ancol etylic.

Liên quan tới phương trình

C2H2 + H2 -> C2H4 CaC2 + H2O -> C2H2 + Ca(OH)2 C2H4 + H2O -> C2H5OH

Xác định tên chất

Ba dung dịch A, B, C thỏa mãn: - A tác dụng với B thu được kết tủa X, cho X vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy thoát ra khí không màu hóa nâu ngoài không khí; đồng thời thu được kết tủa Y. - B tác dụng với C thấy khí thoát ra, đồng thời thu được kết tủa. - A tác dụng C thu được kết tủa Z, cho Z vào dung dịch HCl dư, thấy khí không màu thoát ra. A, B và C lần lượt là.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CuSO4, Ba(OH)2, Na2CO3.
 • Câu B. FeCl2, AgNO3, Ba(OH)2
 • Câu C. NaHSO4, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)3.
 • Câu D. FeSO4, Ba(OH)2, (NH4)2CO3.

Liên quan tới phương trình

HNO3 + Fe(OH)2 -> H2O + NO + Fe(NO3)3 FeCO3 + HCl -> FeCl2 + H2O + CO2 (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 -> H2O + NH3 + BaCO3 FeSO4 + Ba(OH)2 -> Fe(OH)2 + BaSO4 (NH4)2CO3 + FeSO4 -> (NH4)2SO4 + FeCO3

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D