Este Lipid

Mùi ôi của dầu mỡ động, thực vật là mùi của :

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. este.
 • Câu B. ancol.
 • Câu C. anđehit.
 • Câu D. hiđrocacbon thơm.

Liên quan tới phương trình

este hóa.

Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. este hóa.
 • Câu B. xà phòng hóa.
 • Câu C. thủy phân.
 • Câu D. trùng ngưng.

Liên quan tới phương trình

este đơn chức

Số este đơn chức có chung công thức phân tử C5H10O2 là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 9 este.
 • Câu B. 7 este.
 • Câu C. 8 este
 • Câu D. 10 este

Liên quan tới phương trình

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D