Este Lipid

Phản ứng nào xảy ra hoàn toàn ?

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. Phản ứng este hoá.
 • Câu B. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit.
 • Câu C. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm
 • Câu D. Cả A, B, C.

Liên quan tới phương trình

NaOH + CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3COONa H2O + CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3COOH

Este Lipid

Ứng dụng của este :

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. Sản xuất cao su pren.
 • Câu B. Sản xuất nhựa bakelit.
 • Câu C. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ.
 • Câu D. Sản xuất tơ nilon.

Liên quan tới phương trình

Este Lipid

Axit béo no thường gặp là :

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. Axit stearic.
 • Câu B. Axit oleic.
 • Câu C. Axit butiric.
 • Câu D. Axit linoleic.

Liên quan tới phương trình