Este Lipid

Cho sơ đồ điều chế chất E từ etilen :
Etilen ----->(H2SO4 loãng, t0)-------------------->A------------------>B----->(+A, H2SO4 đ)---------------> E

E là

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. CH3COOCH3
 • Câu B. C2H5COOCH3
 • Câu C. HCOOC2H5
 • Câu D. CH3COOC2H5

Liên quan tới phương trình

Este Lipid

Cho các chất : CH3COOH, CH3CHO, HCOOH, HCOOC2H5.
Có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng tráng gương ?

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 1
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH => (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 AgNO3 + CH3CHO + NH3 => Ag + NH4NO3 + CH3COONH4

Este Lipid

Phản ứng giữa axit R(COOH)m và ancol R'(OH)n tạo ra :

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. (RCOO)m.nR’
 • Câu B. R(COOR')m.n
 • Câu C. Rn(COO)m.nR’m
 • Câu D. Rm(COO)m.nR’n

Liên quan tới phương trình

C2H5OH + CH3COOH => H2O + CH3COOC2H5