Xác định tên phân bón hóa học

Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Amophot
 • Câu B. Ure
 • Câu C. Natri nitrat
 • Câu D. Amoni nitrat

Liên quan tới phương trình

NaOH + NH4NO3 => H2O + NaNO3 + NH3 Cu + H2SO4 + NH4NO3 => (NH4)2SO4 + Cu(NO3)2 + H2O + NO2

Xác định tên hợp chất của nitơ

Cho hợp chất X tác dụng với NaOH tạo ra khí Y làm xanh quỳ tím ẩm.
Mặt khác chất X tác dụng với axit HCl tạo ra khí Z vừa làm vẩn đục nước vôi
trong,vừa làm mất màu dung dịch brom. Chất X không tác dụng với dung dịch
BaCl2. Vậy chất X có thể là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NH4HCO3
 • Câu B. (NH4)2CO3
 • Câu C. (NH4)2SO3
 • Câu D. NH4HSO3

Liên quan tới phương trình

Ca(OH)2 + SO2 => H2O + CaSO3 Br2 + H2O + SO2 => H2SO4 + HBr NaOH + NH4HSO3 => H2O + NH3 + NaHSO3 HCl + NH4HSO3 => H2O + NH4Cl + SO2

Xác định tên dung dịch

Có 5 dung dịch NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH cùng nồng độ được đánh ngẫu nhiên là A, B, C, D, E. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của dung dịch theo bảng sau:
Dung dịch A, pH = 5,25; khả năng dẫn điện: tốt; dung dịch B, pH = 11,53; khả năng dẫn điện: tốt; dung dịch C, pH = 3,01; khả năng dẫn điện: kém; dung dịch D, pH = 1,25; khả năng dẫn điện: tốt; dung dịch E, pH = 11,00; khả năng dẫn điện kém.
Các dung dịch A, B, C, D, E lần lượt là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NH4Cl, NH3, CH3COOH, HCl, Na2CO3
 • Câu B. CH3COOH, NH3, NH4Cl, HCl, Na2CO3
 • Câu C. NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH, HCl, NH3
 • Câu D. Na2CO3, HCl, NH3, NH4Cl, CH3COOH

Liên quan tới phương trình

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D