Xenlulose

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm -OH, nên có thể viết

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. [C6H7O3(OH)2]n.
  • Câu B. [C6H5O2(OH)3]n.
  • Câu C. [C6H7O2(OH)3]n.
  • Câu D. [C6H8O2(OH)3]n.

Liên quan tới phương trình

Xenlulose

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. [C6H7O3(OH)2]n.
  • Câu B. [C6H7O2(OH)3]n.
  • Câu C. C6H5O2(OH)3]n
  • Câu D. [C6H8O2(OH)3]n.

Liên quan tới phương trình

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(