Xenlulose

Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 222,75 gam
  • Câu B. 186,75 gam
  • Câu C. 176,25 gam
  • Câu D. 129,75 gam

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n -> H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulose

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về xenlulozơ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Mỗi mắc xích C6H10O5 có ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ có công thức cấu tạo là [C6H7O2(OH)3]n.
  • Câu B. Xenlulozơ tác dụng được với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc thu được xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng.
  • Câu C. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glicozit.
  • Câu D. Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo.

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n -> H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(