Xenlulose

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về xenlulozơ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Mỗi mắc xích C6H10O5 có ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ có công thức cấu tạo là [C6H7O2(OH)3]n.
 • Câu B. Xenlulozơ tác dụng được với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc thu được xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng.
 • Câu C. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glicozit.
 • Câu D. Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo.

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulose

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm -OH, nên có thể
viết

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. [C6H7O3(OH)2]n.
 • Câu B. [C6H5O2(OH)3]n.
 • Câu C. [C6H7O2(OH)3]n.
 • Câu D. [C6H8O2(OH)3]n.

Liên quan tới phương trình

Xenlulose

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. [C6H7O3(OH)2]n.
 • Câu B. [C6H7O2(OH)3]n.
 • Câu C. C6H5O2(OH)3]n
 • Câu D. [C6H8O2(OH)3]n.

Liên quan tới phương trình

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D