Xác định công thức phân tử của este

Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1: 1, A tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.
 • Câu B. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5.
 • Câu C. HOOCC6H4CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.
 • Câu D. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH.

Liên quan tới phương trình

NaOH + C6H5COOCH=CH2 => CH3CHO + C6H5COONa NaOH + CH2=CHCOOC6H5 => C6H5ONa + H2O + CH2=CHCOONa

Xác định công thức hóa học

Cho m gam dung dịch muối X vào m gam dung dịch muối Y, thu được 2m gam dung dịch Z chứa hai chất tan. Cho dung dịch BaCl2 dư hoặc dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z, đều thu được a gam kết tủa. Muối X, Y lần lượt là.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaHCO3 và NaHSO4
 • Câu B. NaOH và KHCO3
 • Câu C. Na2SO4 và NaHSO4.
 • Câu D. Na2CO3 và NaHCO3

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + Na2SO4 => NaCl + BaSO4 Na2SO4 + Ba(OH)2 => NaOH + BaSO4 Ba(OH)2 + NaHSO4 => H2O + Na2SO4 + BaSO4 BaCl2 + NaHSO4 => HCl + NaCl + BaSO4

Xác định công thức của muối

Hòa tan 1,8g muối sunfat khan của một kim loại hóa trị II trong nước, rồi thêm nước cho đủ 50
ml dung dịch. Để phản ứng với 10 ml dung dịch cần vừa đủ 20 ml dung dịch BaCl2 0,15M. Công thức
hóa học của muối sunfat là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CuSO4
 • Câu B. FeSO4
 • Câu C. MgSO4
 • Câu D. ZnSO4

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + MgSO4 => MgCl2 + BaSO4