Xác định dung dịch

Một học sinh nghiên cứu một dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả sau: - X đều có phản ứng với cả 3 dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3. - X không phản ứng với cả 3 dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3. Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. BaCl2.
 • Câu B. CuSO4.
 • Câu C. Mg(NO3)2.
 • Câu D. FeCl2.

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + Na2CO3 -> NaCl + BaCO3 AgNO3 + BaCl2 -> AgCl + Ba(NO3)2 BaCl2 + NaHSO4 -> HCl + Na2SO4 + BaSO4

Xác định công thức phân tử của este

Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1: 1, A tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.
 • Câu B. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5.
 • Câu C. HOOCC6H4CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.
 • Câu D. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH.

Liên quan tới phương trình

NaOH + C6H5COOCH=CH2 -> CH3CHO + C6H5COONa NaOH + CH2=CHCOOC6H5 -> C6H5ONa + H2O + CH2=CHCOONa

Xác định công thức hóa học

Cho m gam dung dịch muối X vào m gam dung dịch muối Y, thu được 2m gam dung dịch Z chứa hai chất tan. Cho dung dịch BaCl2 dư hoặc dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z, đều thu được a gam kết tủa. Muối X, Y lần lượt là.

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaHCO3 và NaHSO4
 • Câu B. NaOH và KHCO3
 • Câu C. Na2SO4 và NaHSO4.
 • Câu D. Na2CO3 và NaHCO3

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + Na2SO4 -> NaCl + BaSO4 Na2SO4 + Ba(OH)2 -> NaOH + BaSO4 Ba(OH)2 + NaHSO4 -> H2O + Na2SO4 + BaSO4 BaCl2 + NaHSO4 -> HCl + NaCl + BaSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D