Xác định este

Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este C4H8O2 bằng dung dịch NaOH thu được 4,1h muối. Este là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C2H5COOCH3
 • Câu B. CH3COOC2H5
 • Câu C. HCOOCH2CH2CH3
 • Câu D. HCOOCH(CH3)2

Liên quan tới phương trình

NaOH + CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3COONa

Xác định đồng phân peptit

Số triprptit chứa đồng thời các gốc α-amino acid: Ala; Val; Gly là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 6
 • Câu B. 3
 • Câu C. 9
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

Xác định dung dịch

Một học sinh nghiên cứu một dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả sau:
- X đều có phản ứng với cả 3 dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3.
- X không phản ứng với cả 3 dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3.
Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. BaCl2.
 • Câu B. CuSO4.
 • Câu C. Mg(NO3)2.
 • Câu D. FeCl2.

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + Na2CO3 => NaCl + BaCO3 AgNO3 + BaCl2 => AgCl + Ba(NO3)2 BaCl2 + NaHSO4 => HCl + Na2SO4 + BaSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D