Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO3, ZnO ra H2O, Zn(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) , ZnO (kẽm oxit) ra H2O (nước) , Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HNO3 (axit nitric) tác dụng vói ZnO (kẽm oxit) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất HNO3 (axit nitric) (nitric acid)

NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO 3HNO2 → H2O + HNO3 + 3NO

Phương trình để tạo ra chất ZnO (kẽm oxit) (zinc oxide)

3O2 + 2ZnS → 2SO2 + 2ZnO O2 + 2Zn → 2ZnO 2Zn(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2ZnO

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NH4NO2 → 2H2O + N2 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb

Phương trình để tạo ra chất Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) ()

Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2 2HNO3 + ZnO → H2O + Zn(NO3)2 10HNO3 + 4Zn → 3H2O + NH4NO3 + 4Zn(NO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 12:15:25pm