Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ F2, Xe ra XeF4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ F2 (flo) , Xe (Xenon) ra XeF4 (Xenon Tetraflorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2F2 + XeXeF4

Nhiệt độ: 400°C Áp suất: áp suất Dung môi: hỗn hợp của XeF2, XeF6

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + Xe => XeF4  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho F2 (flo) tác dụng vói Xe (Xenon) tạo thành XeF4 (Xenon Tetraflorua) ,trong điều kiện nhiệt độ 400 ,trong điều kiện áp xuất áp suất ,trong điều kiện dung môi hỗn hợp của XeF2, XeF6

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 NaPF6 → F2 + NaF + PF3

Phương trình để tạo ra chất Xe (Xenon) (Xenon; Xe)

2XeF2 → XeF4 + Xe 2HCl + XeF2 → Cl2 + Xe + 2HF Pt + XeF4 → Xe + PtF4

Phương trình để tạo ra chất XeF4 (Xenon Tetraflorua) (Xenon fluoride; Tetrafluoroxenon(IV); Xenon(IV) tetrafluoride)

2F2 + Xe → XeF4 2XeF2 → XeF4 + Xe XeF6 → F2 + XeF4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:35:13am