Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ AgNO3, MnCl2 ra AgCl, Mn(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) , MnCl2 (Mangan(II) diclorua) ra AgCl (bạc clorua) , Mn(NO3)2 (Mangan nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng vói MnCl2 (Mangan(II) diclorua) tạo thành AgCl (bạc clorua)

Phương trình để tạo ra chất AgNO3 (bạc nitrat) (silver nitrate)

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4

Phương trình để tạo ra chất MnCl2 (Mangan(II) diclorua) (manganese(ii) chloride)

4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Phương trình để tạo ra chất AgCl (bạc clorua) (silver chloride)

3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Phương trình để tạo ra chất Mn(NO3)2 (Mangan nitrat) (Manganous nitrate; Manganese(II) nitrate; Bisnitric acid manganese(II) salt)

2AgNO3 + Mn → 2Ag + Mn(NO3)2 4HNO3 + Mn → 2H2O + 2NO2 + Mn(NO3)2 8HNO3 + 3Mn → 4H2O + 2NO + 3Mn(NO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:06:48am