Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế MgSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế MgSO4 (Magie sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

MgCl2 + K2SO42KCl + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCl2 + K2SO4 => KCl + MgSO4  

Phương trình số #3

H2SO4 + Mg(OH)22H2O + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Mg(OH)2 => H2O + MgSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Mg => H2 + MgSO4  

Phương trình số #5

Mg + BaSO4Ba + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + BaSO4 => Ba + MgSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2SO4 + MgO → H2O + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + MgO => H2O + MgSO4  

Phương trình số #7

Mg + FeSO4Fe + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeSO4 => Fe + MgSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

5H2SO4 + 4Mg → 4H2O + H2S + 4MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Mg => H2O + H2S + MgSO4  

Phương trình số #9

FeSO4 + MgCl2FeCl2 + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeSO4 + MgCl2 => FeCl2 + MgSO4  

Advertisement

Phương trình số #10

Fe2(SO4)3 + Mg → 2FeSO4 + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(SO4)3 + Mg => FeSO4 + MgSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:08:35pm