Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có C là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có C (cacbon) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

C + O2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + O2 => CO2  

Phương trình số #3

C + 2H2CH4

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2 => CH4  

Advertisement

Phương trình số #4

C + CaO → CaC2 + CO

Nhiệt độ: 2000°C Điều kiện khác: trong lò điện

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CaO => CaC2 + CO  

Phương trình số #5

C + Cu2O → CO + 2Cu

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: trong quặng cuprit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Cu2O => CO + Cu  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C + 2CuO → 2Cu + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CuO => Cu + CO2  

Phương trình số #7

C + 6NaOH → 3H2 + 2Na + 2Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NaOH => H2 + Na + Na2CO3  

Advertisement

Phương trình số #8

C + H2O → CO + H2

Nhiệt độ: ~1050

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2O => CO + H2  

Phương trình số #9

C + 4HNO32H2O + 4NO2 + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + HNO3 => H2O + NO2 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #10

3C + 2KNO3 + S → K2S + N2 + 3CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + KNO3 + S => K2S + N2 + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-31 12:24:47am