Nhân quả trong cuộc sống

Tranh nhân quả, nhân giúp ai đã hứa quyết tâm Tranh nhân quả, Quả sau này dự tính việc làm đền suôn