Dãy Hoạt Động Kim Loại

Tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả dãy hoạt động kim loại

Kim loại mạnh Kim loại trung bình Kim loại yếu
Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe2+ Co2+ Ni Sn Pb Fe3+/Fe H Cu Fe3+/Fe2+ Hg+ Ag Hg2+ Pt Au
Khi Con Nào Mua Áo Giáp Sắt Nên Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu


Dãy hoạt động hoá học của kim loại cho biết

  • Mức độ hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần trừ trái sang phải
  • Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng khí H2
  • Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch Axit (HCl, H2SO4 loãng,...) giải phóng khí H2
  • Kim loại đứng trước (trừ Na K,...) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối


Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D