[C6H7O2(ONO2)3]n

công thức rút gọn C6H7N4O11xenlulozo trinitrat
Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 311.1400

Sử dụng là chất tham gia

Sử dụng là chất sản phẩm

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n