Chất Hóa Học - [PCl4][PF6] - Tetrachlorphosphonium‐hexafluorophosphat

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[PCl4][PF6]

công thức rút gọn Cl4F6P2


Tetrachlorphosphonium‐hexafluorophosphat

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 317.7499

Màu sắc màu trắng, hút ẩm mạnh

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 135

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

[PCl4] + [PF6] - là nguyên liệu ban đầu tốt để điều chế hexafluophosphates và phốt pho pentafluoride.
Advertisement

Đánh giá

[PCl4][PF6] - Tetrachlorphosphonium‐hexafluorophosphat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BPCl4%5D%5BPF6%5D-Tetrachlorphosphonium%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDhexafluorophosphat-2673
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [PCl4][PF6] (Tetrachlorphosphonium‐hexafluorophosphat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [PCl4][PF6] có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[PCl4][PF6] có tác dụng với TlCl2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với V(C5H5)2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với VCl3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với FeS2O3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với ReO3Cl không? [PCl4][PF6] có tác dụng với VCl2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C5H5 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với FeS2O6 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với KBiO3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với GaF3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không? [PCl4][PF6] có tác dụng với NH4[Ga(OH)4] không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Na2[Pt(CN)4] không? [PCl4][PF6] có tác dụng với H2[Pt(CN)4].5H2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với (NH3OH)ClO4 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CNF không? [PCl4][PF6] có tác dụng với NH4CN không? [PCl4][PF6] có tác dụng với GaCl không? [PCl4][PF6] có tác dụng với GaH3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Na3HXeO6 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Na2H2XeO6 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với NaHXeO4 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với [PO2F2] không? [PCl4][PF6] có tác dụng với H2PO3F không? [PCl4][PF6] có tác dụng với HPO2F2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với NH4PF6 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với K2TeO4 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với K2TeO3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với HfI2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với HfN không? [PCl4][PF6] có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với I3N không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Rb2SnCl6 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? [PCl4][PF6] có tác dụng với OCN không? [PCl4][PF6] có tác dụng với BO3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với SCN không? [PCl4][PF6] có tác dụng với [S2O3] không? [PCl4][PF6] có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với In(NO3)O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CH3CHClCOOH không? [PCl4][PF6] có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? [PCl4][PF6] có tác dụng với HNCO không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CN không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C3H7COOH không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C3H7CHO không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CaZnO2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với AlO2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Mg2C3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C3H4 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với NaKCO3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C5H11Cl không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C5H11Br không? [PCl4][PF6] có tác dụng với FexOy không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CHI3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C7H15Br không? [PCl4][PF6] có tác dụng với BrHC=CHBr không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C2H2Br4 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với (CH3)2NH không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C6H14O6 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C3H7Cl không? [PCl4][PF6] có tác dụng với PbI2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với [C3H5(OH)2O]2Cu không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C6H5SO3Na không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C4H4 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CH2=CH-COONa không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CH2=CH-COOH không? [PCl4][PF6] có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C6H5N2Cl không? [PCl4][PF6] có tác dụng với (C2H4)n không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C4H6Br2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C3H4Br4 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Ba(HSO3)2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với CuCl2.2H2O không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C2H4(ONa)2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với H2SO4.3SO3 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C2H4Cl2 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C6Cl6 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C4H6Br4 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với C4H6(OH)4 không? [PCl4][PF6] có tác dụng với Fe(SCN)3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [PCl4][PF6] (Tetrachlorphosphonium‐hexafluorophosphat) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [PCl4][PF6]

Phương trình có [PCl4][PF6] (Tetrachlorphosphonium‐hexafluorophosphat) là chất sản phẩm

2PCl5 + 2AsF3 → 2AsCl3 + [PCl4][PF6] Xem tất cả phương trình tạo ra [PCl4][PF6]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 12:24:14am