Xeton

Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. CH2=CHCHO.
  • Câu B. CH3COCH3. Đáp án đúng
  • Câu C. CH3CHO.
  • Câu D. C6H12O6 (fructozơ).


Giải thích câu trả lời

Các ceton không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
=>B

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2016

Liên quan tới phương trình

C6H12O6 + Ag(NH3)2OH -> Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D