Xenlulozo trinitrat

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được đều chế từ xenlulozo và HNO3. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) thì thê tích HNO3 96% (d = 1,52g/ml) cần dùng là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 1,439 lit
  • Câu B. 15 lit
  • Câu C. 24,39 lit
  • Câu D. 14,39 lit Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

Đáp án : D
Phương pháp : Tính lượng chất từ hiệu suất phản ứng.
[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 -> [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O ;
nxenlulozo trinitrat = 0,1/n (kmol)
=> nHNO3 = 3n . 0,1/n . 100/90 = 1/3 kmol => VHNO3 dd = 14,39 lit

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n -> H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D