Tốc độ phản ứng

Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: H2(k) + Br2(k) <-> 2HBr(k).Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 8.10^-4 mol/(l.s)
  • Câu B. 6.10^-4 mol/(l.s)
  • Câu C. 4.10^-4 mol/(l.s)
  • Câu D. 2.10^-4 mol/(l.s) Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

V(TB) = (0,072-0,048)/120= 2.10–4 mol/(l.s).

Nguồn nội dung

ĐH KHỐI B 2014 - MÃ ĐỀ 739

Liên quan tới phương trình

Br2 + H2 -> HBr

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D