Tính chất của xenlulozo

Cho một số tính chất :
(1) Có dạng sợi
(2) Tan trong nước
(3) Phản ứng với axit nitric đặc có xúc tác
(4) Tham gia phản ứng tráng bạc
(5) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng
Các tính chất của xenlulozơ là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. (1), (3), (5) Đáp án đúng
 • Câu B. (2), (3), (4)
 • Câu C. (3), (4), (5)
 • Câu D. (1), (2), (4)


Giải thích câu trả lời

Công thức phân tử của xenlulozơ: (C6H10O5)n có trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí sau:
- Xenlulozơ là chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước và trong dung
môi hữu cơ thông thường như benzen, ete.
- Xenlulozơ là thành phần chính tạo ra lớp màng tế bào thực vật, bộ khung của cây cối.
- Xenlulozơ có nhiều trong trong cây bông (95 – 98 %), đay, gai, tre, nứa (50 – 80 %), gỗ (40 – 50 %).
- Phản ứng của polisaccarit (thủy phân): (C6H10O5)n + nH2O --t0--> nC6H12O6
- Phản ứng với HNO3/H2SO4 đặc (phản ứng este hóa): dựa vào tỉ lệ mol phản ứng mà sản phẩm tạo ra
là khác nhau. Ví dụ: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (đặc) ---H2SO4,t0---> [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O
- Phản ứng với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc):
[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O --> [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3nCH3COOH
- Phản ứng CS2 và NaOH: [C6H7O2(OH)3]n + nNaOH --> [C6H7O2(OH)2ONa]n + nH2O
[C6H7O2(OH)2ONa]n + nCS2 --> [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n
- Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2, nhưng tan được trong dd[Cu(NH3)4](OH)2 (nước
Svayde) tạo chất lỏng nhớt dùng để tạo tơ đồng - amoniac.
Vậy nhận định đúng là: (1), (3), (5).

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG - MÃ ĐỀ 132

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6 HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6

Carbohidrat

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Xenlulozơ
 • Câu B. Saccarozơ.
 • Câu C. Tinh bột
 • Câu D. Glucozơ

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6

Phản ứng thủy phân

Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.
 • Câu B. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, lipit.
 • Câu C. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.
 • Câu D. tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

Liên quan tới phương trình

H2O + (C17H35COO)3C3H5 => C3H5(OH)3 + C17H35COOH H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6

Hợp chất thủy phân tạo thành glucozo

Trong số các chất sau: xelulozơ, saccarozơ, frutozơ, glucozơ. Số chất khi thủy phân đến cùng chỉ thu được glucozơ là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. tinh bột xenlulozơ
 • Câu B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ
 • Câu C. xenlulozơ, fructozơ, saccarozơ
 • Câu D. Tinh bột, saccarozơ

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6

Carbohidrat

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. thủy phân
 • Câu B. tráng gương
 • Câu C. trùng ngưng
 • Câu D. hoà tan Cu(OH)2

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulose

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc, xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric, hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị của m là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 6,3.
 • Câu B. 21,0.
 • Câu C. 18,9.
 • Câu D. 17,0.

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Tính chất của xenlulozo

Cho một số tính chất :
(1) Có dạng sợi
(2) Tan trong nước
(3) Phản ứng với axit nitric đặc có xúc tác
(4) Tham gia phản ứng tráng bạc
(5) Bị thủy phân trong axit khi đun nóng
Các tính chất của xenlulozơ là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. (1), (3), (5)
 • Câu B. (2), (3), (4)
 • Câu C. (3), (4), (5)
 • Câu D. (1), (2), (4)

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6 HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulozo trinitrat

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được đều chế từ xenlulozo và HNO3. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) thì thê tích HNO3 96% (d = 1,52g/ml) cần dùng là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1,439 lit
 • Câu B. 15 lit
 • Câu C. 24,39 lit
 • Câu D. 14,39 lit

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulose

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về xenlulozơ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Mỗi mắc xích C6H10O5 có ba nhóm OH tự do, nên xenlulozơ có công thức cấu tạo là [C6H7O2(OH)3]n.
 • Câu B. Xenlulozơ tác dụng được với HNO3 đặc trong H2SO4 đặc thu được xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng.
 • Câu C. Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4-glicozit.
 • Câu D. Phân tử xenlulozơ không phân nhánh mà xoắn lại thành hình lò xo.

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n