Tìm giá trị mol

Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,1
 • Câu B. 0,4 Đáp án đúng
 • Câu C. 0,3
 • Câu D. 0,2


Giải thích câu trả lời

BTNT Nitơ: nHNO = nNH = 0,1mol
Sau phản ứng:
N3- + 8e --> N+5 ; O2 + 4e --> 2O2– ;
0,1 0,8 ; 0,2 0,8 ;
0,1 + 0,2 + 0,25a = a a=0,4 mol.

Nguồn nội dung

ĐH KHỐI B 2014 - MÃ ĐỀ 739

Liên quan tới phương trình

NH3 + O2 => H2O + NO

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

NH3 + O2 => H2O + NO

Tìm giá trị mol

Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 0,1
 • Câu B. 0,4
 • Câu C. 0,3
 • Câu D. 0,2

Liên quan tới phương trình

NH3 + O2 => H2O + NO

Nhận biết

Khi cho NH3 tác dụng với oxi nếu có điều kiện xúc tác sẽ tạo thành sản phẩm gì?

Lớp 11 Cơ bản

 • Câu A. NO, H2O
 • Câu B. N2, NO
 • Câu C. N2O, NH3
 • Câu D. NH3, H2O

Liên quan tới phương trình

NH3 + O2 => H2O + NO

Lượng O2 dư

Hỗn hợp X chứa 2 mol NH3 và 5 mol O2. Cho X qua Pt (xt) và đun ở 9000C, thấy có 90% NH3 bị oxi hóa. Lượng O2 còn dư là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2,75 mol.
 • Câu B. 3,50 mol.
 • Câu C. 1,00 mol.
 • Câu D. 2,50 mol.

Liên quan tới phương trình

NH3 + O2 => H2O + NO