Sắt nhôm

Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe và các oxit của sắt trong đó O chiếm 18,49% về khối lượng. Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và 0,448 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO và N2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Giá trị của m là

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 60,272.
 • Câu B. 51,242.
 • Câu C. 46,888. Đáp án đúng
 • Câu D. 62,124.


Giải thích câu trả lời

Qui hỗn hợp X về Al; Fe; O => nO = 0,15 mol;
nHNO3 = 0,6275 mol;
nNO = nN2 = 0,01 mol;
Có nHNO3 = 2nO + 4nNO + 12nN2 + 10nNH4NO3;
=> nNH4NO3 = 0,01675 mol;
=> n(NO3 muối kL) = 2nO + 3nNO + 10nN2 + 8nNH4NO3 = 0,564 mol;
=> m(muối) = mKL + m(muối NO3 KL) + mNH4NO3 = 46,888 g;
=> Đáp án C

Nguồn nội dung

THPT HOÀNG HOA THÁM - TPHCM

Liên quan tới phương trình

Al + HNO3 => H2O + NH4NO3 + Al(NO3)3 Fe + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O + NH4NO3

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Al + HNO3 => H2O + NH4NO3 + Al(NO3)3

Sắt nhôm

Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe và các oxit của sắt trong đó O chiếm 18,49% về khối lượng. Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và 0,448 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO và N2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Giá trị của m là

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 60,272.
 • Câu B. 51,242.
 • Câu C. 46,888.
 • Câu D. 62,124.

Liên quan tới phương trình

Al + HNO3 => H2O + NH4NO3 + Al(NO3)3 Fe + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O + NH4NO3

Kim loại

Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Dung dịch nào sau đây khi lấy dư không thể hòa tan hết X?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HNO3 loãng
 • Câu B. NaNO3 trong HCl
 • Câu C. H2SO4 đặc nóng
 • Câu D. H2SO4 loãng

Liên quan tới phương trình

Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2 Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2O + S Al + HNO3 => H2O + NH4NO3 + Al(NO3)3 Al + HNO3 => H2O + NO2 + Al(NO3)3 Cu + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NO2 Fe + HNO3 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3 Fe + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O + NH4NO3 Cu + HCl + NaNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NaCl + NO Fe + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O + N2 Cu + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NO

Số mol HNO3 bị khử trong phản ứng

Hoà tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp khí Z ở đktc gồm N2O và NO có tỉ khối so với hydro là 18,5. Cô cạn dung dịch Y thu được 127 gam hỗn hợp muối khan.
Tính số mol HNO3 bị khử trong các phản ứng trên là:

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. 0,15 mol
 • Câu B. 0,35 mol
 • Câu C. 0,25 mol
 • Câu D. 0,45 mol

Liên quan tới phương trình

Al + HNO3 => H2O + NH4NO3 + Al(NO3)3 Al + HNO3 => H2O + NO + Al(NO3)3 HNO3 + Zn => H2O + NH4NO3 + Zn(NO3)2 HNO3 + Mg => H2O + Mg(NO3)2 + N2O HNO3 + Zn => H2O + NO + Zn(NO3)2 HNO3 + Mg => H2O + Mg(NO3)2 + NO HNO3 + Mg => H2O + Mg(NO3)2 + NH4NO3 HNO3 + Zn => H2O + N2O + Zn(NO3)2 Al + HNO3 => H2O + N2O + Al(NO3)3

Fe + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O + NH4NO3

Sắt nhôm

Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe và các oxit của sắt trong đó O chiếm 18,49% về khối lượng. Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và 0,448 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO và N2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Giá trị của m là

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 60,272.
 • Câu B. 51,242.
 • Câu C. 46,888.
 • Câu D. 62,124.

Liên quan tới phương trình

Al + HNO3 => H2O + NH4NO3 + Al(NO3)3 Fe + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O + NH4NO3

Kim loại

Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Dung dịch nào sau đây khi lấy dư không thể hòa tan hết X?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HNO3 loãng
 • Câu B. NaNO3 trong HCl
 • Câu C. H2SO4 đặc nóng
 • Câu D. H2SO4 loãng

Liên quan tới phương trình

Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2 Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2O + S Al + HNO3 => H2O + NH4NO3 + Al(NO3)3 Al + HNO3 => H2O + NO2 + Al(NO3)3 Cu + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NO2 Fe + HNO3 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3 Fe + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O + NH4NO3 Cu + HCl + NaNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NaCl + NO Fe + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O + N2 Cu + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NO

Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:
Br2 + NH3 ----> ;
C6H5NH2 + O2 ---------> ;
AgNO3 + Sn ----> ;
AgNO3 + Na3PO4 -----> ;
CH3Cl + NaOH ---> ;
Fe + HNO3 ----> ;
C2H4 + H2O + KMnO4 --->
Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 4
 • Câu C. 5
 • Câu D. 6

Liên quan tới phương trình

AgNO3 + Na3PO4 => NaNO3 + Ag3PO4 Br2 + NH3 => N2 + HBr CH3Cl + NaOH => CH3OH + NaCl Fe + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O + NH4NO3 C2H4 + H2O + KMnO4 => KOH + MnO2 + C2H4(OH)2 C6H5NH2 + O2 => H2O + N2 + CO2 AgNO3 + Sn => Ag + Sn(NO3)2