Phản ứng thủy phân

Cho các chất: glucozo; saccarozo; tinh bột; metyl fomat; xenlulozo; fructozo. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit tạo sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 và tráng bạc là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 2
  • Câu B. 4 Đáp án đúng
  • Câu C. 3
  • Câu D. 5


Giải thích câu trả lời

Saccarozo → Glucozo + Fructozo;
Tinh bột → glucozo ;
Metyl fomat (HCOOCH3) → HCOOH + CH3OH;
Xenlulozo → Glucozo;
Các sản phẩm: glucozo; HCOOH; fructozo đều thỏa mãn yêu cầu đề bài
→ B

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT VĨNH VIỄN

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 -> C6H12O6 + C6H12O6 AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH -> (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 H2O + HCOOCH3 -> CH3OH + HCOOH H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6 C6H12O6 + Ag(NH3)2OH -> Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D