Kim loại sắt

Kim loại không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe.
 • Câu B. Cu
 • Câu C. Ag Đáp án đúng
 • Câu D. Al


Giải thích câu trả lời

Đáp án C
Phân tích : Kim loại không tác dụng được với dung dịch Fe2(SO4)3 là Ag vì :
Al3+/Al , Fe2+/Fe , Cu2+/Cu , Fe3+/Fe2+, Ag2+/Ag.

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT THANH HÓA - THPT QUẢNG XƯƠNG I

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4 Al + Fe2(SO4)3 => Al2(SO4)3 + FeSO4 Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4

Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:
a. FeO + H2SO4đ,n ->
b. FeS + H2SO4đ,n ->
c. Al2O3 + HNO3 ->
d. Cu + Fe2(SO4)3 ->
e. RCHO + H2 --Ni,t0-->
f. glucose + AgNO3 + NH3 + H2O ->
g. etilen + Br2 ->
h. glixerol + Cu(OH)2 ->

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. a, b, d, e, f, g.
 • Câu B. a, b, d, e, f, h.
 • Câu C. a, b, c, d, e, g.
 • Câu D. a, b, c, d, e, h.

Liên quan tới phương trình

CH3CHO + H2 => CH3CH2OH FeO + H2SO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 Br2 + C2H4 => C2H4Br2 FeS + H2SO4 => H2S + FeSO4 Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4 C6H12O6 + Ag(NH3)2OH => Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Kim loại sắt

Kim loại không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe.
 • Câu B. Cu
 • Câu C. Ag
 • Câu D. Al

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4 Al + Fe2(SO4)3 => Al2(SO4)3 + FeSO4 Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4

Phương pháp tách hỗn hợp kim loại

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HCl
 • Câu B. HNO3
 • Câu C. Fe2(SO4)3
 • Câu D. AgNO3

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4 Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4

Xác định kim loại

Cho y gam kim loại M vào dung dịch Fe2(SO4)3, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng phần dung dịch tăng thêm y gam. Kim loại M là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Cu.
 • Câu B. Ba.
 • Câu C. Na.
 • Câu D. Ag.

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4

Al + Fe2(SO4)3 => Al2(SO4)3 + FeSO4

Tính chất hóa học của kim loại Al

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe2(SO4)3
 • Câu B. CuSO4
 • Câu C. HCl
 • Câu D. MgCl2

Liên quan tới phương trình

Al + CuSO4 => Al2(SO4)3 + Cu Al + FeSO4 => Al2(SO4)3 + Fe Al + HCl => AlCl3 + H2 Al + Fe2(SO4)3 => Al2(SO4)3 + FeSO4

Kim loại sắt

Kim loại không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe.
 • Câu B. Cu
 • Câu C. Ag
 • Câu D. Al

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4 Al + Fe2(SO4)3 => Al2(SO4)3 + FeSO4 Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4

Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4

Kim loại sắt

Kim loại không tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Fe.
 • Câu B. Cu
 • Câu C. Ag
 • Câu D. Al

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4 Al + Fe2(SO4)3 => Al2(SO4)3 + FeSO4 Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4

Phương pháp tách hỗn hợp kim loại

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. HCl
 • Câu B. HNO3
 • Câu C. Fe2(SO4)3
 • Câu D. AgNO3

Liên quan tới phương trình

Cu + Fe2(SO4)3 => FeSO4 + CuSO4 Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4

Sắt

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + Fe2(SO4)3 => FeCl3 + BaSO4 Fe2(SO4)3 + NaOH => Na2SO4 + Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4

Hợp chất sắt

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. NaOH.
 • Câu B. Ag.
 • Câu C. BaCl2.
 • Câu D. Fe.

Liên quan tới phương trình

BaCl2 + Fe2(SO4)3 => FeCl3 + BaSO4 Fe2(SO4)3 + NaOH => Na2SO4 + Fe(OH)3 Fe + Fe2(SO4)3 => FeSO4