Kim loại kiềm thổ

Cho 6,4g hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch
H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Be và Mg
  • Câu B. Mg và Ca Đáp án đúng
  • Câu C. Ca và Sr(88)
  • Câu D. Sr và Ba


Giải thích câu trả lời

nH2 = 4,48 :22,4 = 0,2 mol;
=> n(kim loại) = 0,2 mol;
M(kim loại) = 6,4 : 0,2 = 32;
Suy ra hai kim loại đó là Mg(24) và Ca(40).

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT THANH HÓA - THPT QUẢNG XƯƠNG I

Liên quan tới phương trình

H2SO4 + Mg -> H2 + MgSO4 Ca + H2SO4 -> H2 + CaSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D