Halogen

Cho các phản ứng: (1) O3 + dung dịch KI → (2) F2 + H2O (t0)→ (3) MnO2 + HCl đặc (t0)→ (4) Cl2 + dung dịch H2S → Các phản ứng tạo ra đơn chất là:  • Câu A. (1), (2), (3). Đáp án đúng
  • Câu B. (1), (3), (4).
  • Câu C. (2), (3), (4).
  • Câu D. (1), (2), (4).


Giải thích câu trả lời

(1) H2O + 2KI + O3 → I2 + 2KOH + O2

(2) 2F2 + 2H2O → O2 + 4HF

(3) 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

(4) 4Cl2 + 4H2O + H2S → H2SO4 + 8HCl

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

Cl2 + H2O + H2S -> H2SO4 + HCl F2 + H2O -> O2 + HF H2O + KI + O3 -> I2 + KOH + O2 HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(