Glucose

Lên men nước quả nho thu được 100,0 lít rượu vang 100 (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt
95,0% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml). Giả sử trong nước quả nho có một
loại đường là glucozo. Khối lượng glucozo có trong lượng nước quả nho đã dùng là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 19,565 kg
 • Câu B. 16,476 kg Đáp án đúng
 • Câu C. 15,652 kg
 • Câu D. 20,595 kg


Giải thích câu trả lời

Đáp án : B
Phương pháp : tính lượng chất theo hiệu suất
Phản ứng : C6H12O6 + H2O -> 2C2H5OH + 2CO2 ;
Có : nC2H5OH = 100.10%.0,8/46 = 0,174 kmol
=> Theo phản ứng : nC6H12O6 = 0,174.0,5.100/95 = 0,0915 kmol
=> mglucozo = 16,476 kg

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN THÁI BÌNH

Liên quan tới phương trình

C6H12O6 + H2O => C2H5OH + CO2

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

C6H12O6 + H2O => C2H5OH + CO2

Phản ứng thủy phân

Cho dãy các chất sau: etyl axetat, triolein, tơ visco, saccarozơ, xenlulôzơ và fructôzơ. Số
chất trong dãy thủy phân trong dung dịch axit là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 5
 • Câu C. 3
 • Câu D. 6

Liên quan tới phương trình

H2O + CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3COOH H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6 H2O + (C17H35COO)3C3H5 => C17H35COOH + C3H5(OH)3 C6H12O6 + H2O => C2H5OH + CO2

Glucose

Lên men nước quả nho thu được 100,0 lít rượu vang 100 (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt
95,0% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml). Giả sử trong nước quả nho có một
loại đường là glucozo. Khối lượng glucozo có trong lượng nước quả nho đã dùng là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 19,565 kg
 • Câu B. 16,476 kg
 • Câu C. 15,652 kg
 • Câu D. 20,595 kg

Liên quan tới phương trình

C6H12O6 + H2O => C2H5OH + CO2

Phản ứng

Cho các phương trình hóa học dưới đây, có bao nhiêu phản ứng sinh ra chất khí sau phản ứng?
Br2 + NaI ----> ;
HNO3 + (CH3)2NH ------> ;
KNO3 + KHSO4 + Fe3O4 ----> ;
H2SO4 + FeSO4 ----> ;
Mg + SO2 ---> ;
HCl + K2CO3 ---> ;
BaCl2 + H2O + SO3 -------> ;
Al + H2O + Ba(OH)2 ----> ;
C6H12O6 + H2O ---> ;
H2SO4 + Na2CO3 ----> ;

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 4
 • Câu B. 5
 • Câu C. 6
 • Câu D. 8

Liên quan tới phương trình

Al + H2O + Ba(OH)2 => H2 + Ba(AlO2)2 Br2 + NaI => I2 + NaBr H2SO4 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 Mg + SO2 => S + MgO H2SO4 + Na2CO3 => H2O + Na2SO4 + CO2 HCl + K2CO3 => H2O + KCl + CO2 BaCl2 + H2O + SO3 => HCl + BaSO4 KNO3 + KHSO4 + Fe3O4 => Fe2(SO4)3 + H2O + NO + K2SO4 C6H12O6 + H2O => C2H5OH + CO2 HNO3 + (CH3)2NH => ((CH3)2NH2)NO3