Este Lipid

Khi hiđro hoá hoàn toàn một mol olein (glixerol trioleat) nhờ Ni xúc tác thu được một mol stearin (glixerol tristearat) phải cần bao nhiêu mol H2?

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 1
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3 Đáp án đúng
 • Câu D. 4


Giải thích câu trả lời

C3H5-(COO-C17H33)3 + 3H2 --> C3H5-(COO-C17H35)3
Vậy cần 3 mol H2.
=> Đáp án C.

Nguồn nội dung

SGK Lớp 12_Chương 1_Câu 35.

Liên quan tới phương trình

H2 + (C17H33COO)3C3H5 => (C17H35COO)3C3H5

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

H2 + (C17H33COO)3C3H5 => (C17H35COO)3C3H5

Chuyển hóa

Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein --->(H+, Ni, t0)---->X----->(+NaOH,t0)--->Y--->(+HCl)---->Z
Triolein X Y Z.
Tên của Z là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. axit oleic
 • Câu B. axit panmitic
 • Câu C. axit stearic
 • Câu D. axit linoleic.

Liên quan tới phương trình

NaOH + (C17H33COO)3C3H5 => C3H5(OH)3 + C17H33COONa H2 + (C17H33COO)3C3H5 => (C17H35COO)3C3H5

Este Lipid

Khi hiđro hoá hoàn toàn một mol olein (glixerol trioleat) nhờ Ni xúc tác thu được một mol stearin (glixerol tristearat) phải cần bao nhiêu mol H2?

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. 1
 • Câu B. 2
 • Câu C. 3
 • Câu D. 4

Liên quan tới phương trình

H2 + (C17H33COO)3C3H5 => (C17H35COO)3C3H5

Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic.
(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(c) Ở điều kiện thường anilin là chất khí.
(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2.
Số phát biểu đúng là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 2
 • Câu B. 4
 • Câu C. 5
 • Câu D. 3

Liên quan tới phương trình

NaOH + CH3COOCHCH2 => CH3CHO + CH3COONa H2 + (C17H33COO)3C3H5 => (C17H35COO)3C3H5

Giá trị của m

Hiđro hóa hết 132,6 gam triolein (với xúc tác Ni, t°) sinh ra m gam chất béo rắn. Giá trị của m là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 132,9
 • Câu B. 133,2
 • Câu C. 133,5
 • Câu D. 133,8

Liên quan tới phương trình

H2 + (C17H33COO)3C3H5 => (C17H35COO)3C3H5