Điều chế

Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Mg
  • Câu B. Na
  • Câu C. Al
  • Câu D. Cu Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

Chọn D.
- Các kim loại Na, Mg, Al đều được được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
- Kim loại Cu được điều chế bằng cả 3 phương pháp:
 Phương pháp thủy luyện: Zn + CuSO4 ---> ZnSO4 + Cu
 Phương pháp nhiệt luyện: CO + CuO --(t0)--> Cu + CO2
 Phương pháp điện phân: 2CuSO4 + 2H2O ---(đpdd)---> 2Cu + 2H2SO4 + O2

Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN LAM SƠN (THANH HÓA)

Liên quan tới phương trình

CO + CuO -> Cu + CO2 H2O + CuSO4 -> Cu + H2SO4 + O2 NaCl -> Cl2 + Na Zn + CuSO4 -> Cu + ZnSO4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D