Carbohidrat

Cho các chất: X: Glucozo; Y: Saccarozo; Z: Tinh bột; T: Glixerin; H: Xenlulozo. Những chất bị thủy phân là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. Y, Z, H Đáp án đúng
  • Câu B. X, Y, Z
  • Câu C. X, Z. H
  • Câu D. Y, T, H


Giải thích câu trả lời

Những chất bị thủy phân là: Y, Z, H.

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - THPT YÊN LẠC 2

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 -> C6H12O6 + C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D