Carbohidrat

Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 360 gam
  • Câu B. 270 gam Đáp án đúng
  • Câu C. 250 gam
  • Câu D. 300 gam


Giải thích câu trả lời

n(C6H10O5)n = 2 mol;
(C6H10O5)n + nH2O --> nC6H12O6;

=> nC6H12O6 = 2.0,75 = 1,5 mol;
=> mC6H12O6 = 1,5.180= 270g

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - THPT YÊN LẠC

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D