Carbohidrat

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. thủy phân Đáp án đúng
  • Câu B. tráng gương
  • Câu C. trùng ngưng
  • Câu D. hoà tan Cu(OH)2


Giải thích câu trả lời

Chọn A
Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ và mantozơ đều có phản ứng thủy phân.
B. Sai vì tinh bột và saccarozơ không tham gia phản ứng tráng gương.
C. Sai
D. Sai vì tinh bột không hòa tan Cu(OH)2

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT BẮC NINH - THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 -> C6H12O6 + C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n -> C6H12O6

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D