Carbohidrat

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Xenlulozơ
 • Câu B. Saccarozơ.
 • Câu C. Tinh bột
 • Câu D. Glucozơ Đáp án đúng


Giải thích câu trả lời

Chất không phản ứng thủy phân trong môi trường axit là Glucozơ.
Chú ý: Đối với cacbohiđrat thì chỉ có Glucozơ và Fructozơ là không thủy phân được trong môi trường axit

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT BẮC NINH - THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6

Carbohidrat

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Xenlulozơ
 • Câu B. Saccarozơ.
 • Câu C. Tinh bột
 • Câu D. Glucozơ

Liên quan tới phương trình

H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6

Phản ứng thủy phân

Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.
 • Câu B. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, lipit.
 • Câu C. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.
 • Câu D. tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

Liên quan tới phương trình

H2O + (C17H35COO)3C3H5 => C3H5(OH)3 + C17H35COOH H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6

Hợp chất thủy phân tạo thành glucozo

Trong số các chất sau: xelulozơ, saccarozơ, frutozơ, glucozơ. Số chất khi thủy phân đến cùng chỉ thu được glucozơ là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. tinh bột xenlulozơ
 • Câu B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ
 • Câu C. xenlulozơ, fructozơ, saccarozơ
 • Câu D. Tinh bột, saccarozơ

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6

Carbohidrat

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. thủy phân
 • Câu B. tráng gương
 • Câu C. trùng ngưng
 • Câu D. hoà tan Cu(OH)2

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6