Bài toán khối lượng

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Mg và Al cần vừa đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), thu được 9,1 gam hỗn hợp 2 oxit. Giá trị của m:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. 3,9 Đáp án đúng
  • Câu B. 6,7
  • Câu C. 7,1
  • Câu D. 5,1


Giải thích câu trả lời

nO2 = 0,125 mol;
=> mO2 = 32.0,125 = 4 gam;
BTKL: ta có
mX + mO2 = m(oxit);
=> mX = 9,1 - 4 = 5,1 gam.

Nguồn nội dung

ĐỀ THI THPTQG 2017 - MÃ ĐỀ 208

Liên quan tới phương trình

Al + O2 -> Al2O3 Mg + O2 -> MgO

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D