Bảng tính tan

Tra cứu độ tan của một số chất trong nước
Nhóm Hiđroxit gốc axit Hiđro và các kim loại
H
I
K
I
Na
I
Ag
I
Mg
II
Ca
II
Ba
II
Zn
II
Hg
II
Pb
II
Cu
II
Fe
II
Fe
III
Al
III
- OH t t - k i t k - k k k k k
- Cl t/b t t k t t t t t i t t t t
- NO3 t/b t t t t t t t t t t t t t
- CH3COO t/b t t t t t t t t t t t - i
= S t/b t t k - t t k k k k k -
= SO3 t/b t t k k k k k k k k k - -
= SO4 t/kb t t i t i k t - k t t t t
= CO3 t/b t t k k k k k - k k k - -
= SiO3 k/kb t t - k k k k - k - k k k
≡ PO4 t/kb t t k k k k k k k k k k k

* tại 1 atm và nhiệt độ phòng (khoảng 293,15 °K = 25,15 °C)

Tan được trong nước Không tan được trong nước Ít tan Bị phân hủy hoặc không tồn tại trong nước Bay hơi hoặc dễ phân huỷ thành khí bay lên Không bay hơi

Ý nghĩa của bảng tính tan

Bảng tính tan đơn giản là dùng để biết một chất có thể tan trong nước hay không. Những là một công cụ tuyệt vời để phân biệt các chất bằng phản ứng hoá học


Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D