Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có PbS là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có PbS (Chì(II) sunfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

4H2O2 + PbS4H2O + PbSO4

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O2 + PbS => H2O + PbSO4  

Phương trình số #2

4O3 + PbS4O2 + PbSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O3 + PbS => O2 + PbSO4  

Phương trình số #3

4NaClO + PbS4NaCl + PbSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaClO + PbS => NaCl + PbSO4  

Phương trình số #4

2O2 + PbSPbSO4

Nhiệt độ: 300-400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + PbS => PbSO4  

Phương trình số #5

H2 + PbSH2S + Pb

Nhiệt độ: 400-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + PbS => H2S + Pb  

Phương trình số #6

2H2SO4 + PbSH2S + Pb(HSO4)2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + PbS => H2S + Pb(HSO4)2  

Phương trình số #8

4HCl + PbSH2S + H2PbCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + PbS => H2S + H2PbCl4  

Phương trình số #9

H2SO4 + PbSH2S + PbSO4

Điều kiện khác: Bất kì nhiệt độ nào

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + PbS => H2S + PbSO4  

Phương trình số #10

2HCl + PbSH2S + PbCl2

Điều kiện khác: Bất kì nhiệt độ nào

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + PbS => H2S + PbCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 10:14:15am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(