Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2SO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2SO3 (Axit sulfurơ) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2S + H2SO3H2O + 2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO3 => H2O + S  

Phương trình số #3

Cl2 + H2O + H2SO3H2SO4 + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + H2SO3 => H2SO4 + HCl  

Phương trình số #4

Na2O + H2SO3H2O + Na2SO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O + H2SO3 => H2O + Na2SO3  

Phương trình số #5

Br2 + H2O + H2SO3H2SO4 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O + H2SO3 => H2SO4 + HBr  

Phương trình số #6

2NaOH + H2SO32H2O + Na2SO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + H2SO3 => H2O + Na2SO3  

Phương trình số #7

KOH + H2SO3H2O + KHSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + H2SO3 => H2O + KHSO3  

Phương trình số #8

2KMnO4 + 5H2SO33H2O + 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KMnO4 + H2SO3 => H2O + H2SO4 + MnSO4 + K2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 03:18:03am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(