Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có FeCl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có FeCl2 (sắt (II) clorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

FeCl2Cl2 + Fe

Điều kiện khác: điện phân dung dịch với điện cực trơ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 => Cl2 + Fe  

Phương trình số #2

3FeCl2 + 4HNO32H2O + NO + Fe(NO3)3 + 2FeCl3

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HNO3 => H2O + NO + Fe(NO3)3 + FeCl3  

Phương trình số #3

FeCl2 + 4HNO3H2O + 2HCl + NO2 + Fe(NO3)3

Điều kiện khác: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HNO3 => H2O + HCl + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #4

Cl2 + 2FeCl22FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + FeCl2 => FeCl3  

Phương trình số #5

FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + NaOH => NaCl + Fe(OH)2  

Phương trình số #6

FeCl2 + Zn → Fe + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Zn => Fe + ZnCl2  

Phương trình số #7

2FeCl2 + H2O2 + 2HCl → H2O + 2FeCl3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + H2O2 + HCl => H2O + FeCl3  

Phương trình số #8

3FeCl2 + 4HCl + KNO32H2O + KCl + NO + FeCl3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HCl + KNO3 => H2O + KCl + NO + FeCl3  

Phương trình số #9

FeCl2 + Ag2SO42AgCl + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Ag2SO4 => AgCl + FeSO4  

Phương trình số #10

2AgNO3 + FeCl22AgCl + Fe(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + FeCl2 => AgCl + Fe(NO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-16 07:56:01pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(