Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có C6H5OH là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có C6H5OH (Phenol) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + Na => C6H5ONa + H2  

Phương trình số #3

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + Na => C6H5ONa + H2  

Phương trình số #4

C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5

Nhiệt độ: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + (CH3CO)2O => CH3COOH + CH3COOC6H5  

Phương trình số #5

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Nhiệt độ: 43°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + NaOH => C6H5ONa + H2O  

Phương trình số #6

3Br2 + C6H5OHC6H2Br3OH + 3HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5OH => C6H2Br3OH + HBr  

Phương trình số #7

C6H5OH + 4O23H2O + 6CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + O2 => H2O + CO2  

Phương trình số #8

3Br2 + C6H5OHC6H2Br3OH + 3HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5OH => C6H2Br3OH + HBr  

Phương trình số #9

C6H5OH + Na2CO3C6H5ONa + NaHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + Na2CO3 => C6H5ONa + NaHCO3  

Phương trình số #10

C6H5OH + KOH → H2O + C6H5OK

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + KOH => H2O + C6H5OK  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 12:22:08pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(