Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Al2O3 + Ba(OH)2H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + Ba(OH)2 => H2O + Ba(AlO2)2  

Phương trình số #3

Ba(OH)2 + Ca(HSO4)22H2O + CaSO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Ca(HSO4)2 => H2O + CaSO4 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

Ba(OH)2 + 2NH4HCO32H2O + 2NH3 + Ba(HCO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + NH4HCO3 => H2O + NH3 + Ba(HCO3)2  

Phương trình số #5

4NO2 + 2Ba(OH)2Ba(NO3)2 + 2H2O + Ba(NO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NO2 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + H2O + Ba(NO2)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ba(OH)2 + 2NaHSO32H2O + Na2SO3 + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + NaHSO3 => H2O + Na2SO3 + BaSO3  

Phương trình số #7

NaHCO3 + Ba(OH)2H2O + NaOH + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + Ba(OH)2 => H2O + NaOH + BaCO3  

Advertisement

Phương trình số #8

Ba(OH)2 + 2NaHSO42H2O + Na2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + NaHSO4 => H2O + Na2SO4 + BaSO4  

Phương trình số #9

6I2 + 6Ba(OH)26H2O + Ba(IO3)2 + 5BaI2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình I2 + Ba(OH)2 => H2O + Ba(IO3)2 + BaI2  

Advertisement

Phương trình số #10

Ba(OH)2 + NH4HCO32H2O + NH3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + NH4HCO3 => H2O + NH3 + BaCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:35:28am