Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Pb(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Pb(NO3)2 (chì nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

6HNO3 + 2Mn(NO3)2 + 5PbO22H2O + 5Pb(NO3)2 + 2HMnO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Mn(NO3)2 + PbO2 => H2O + Pb(NO3)2 + HMnO4  

Phương trình số #3

2HNO3 + Pb(OH)22H2O + Pb(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Pb(OH)2 => H2O + Pb(NO3)2  

Phương trình số #4

2HNO3 + 2PbSO4Pb(NO3)2 + Pb(HSO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + PbSO4 => Pb(NO3)2 + Pb(HSO4)2  

Phương trình số #5

2HNO3 + PbO → H2O + Pb(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + PbO => H2O + Pb(NO3)2  

Phương trình số #6

4HNO3 + 2PbO22H2O + O2 + 2Pb(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + PbO2 => H2O + O2 + Pb(NO3)2  

Phương trình số #7

8HNO3 + 3Pb → 4H2O + 2NO + 3Pb(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Pb => H2O + NO + Pb(NO3)2  

Phương trình số #8

4HNO3 + Pb3O42H2O + 2Pb(NO3)2 + PbO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Pb3O4 => H2O + Pb(NO3)2 + PbO2  

Phương trình số #9

8HNO3 + 2KI + Pb3O44H2O + I2 + 2KNO3 + 3Pb(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + KI + Pb3O4 => H2O + I2 + KNO3 + Pb(NO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 04:08:15pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(