Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế (NH2)2CO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế (NH2)2CO (ure) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2NH3 + CO2(NH2)2CO + H2O

Nhiệt độ: 180 - 200°C Áp suất: 200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + CO2 => (NH2)2CO + H2O  

Phương trình số #2

2NH3 + COCl2(NH2)2CO + 2HCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + COCl2 => (NH2)2CO + HCl  

Phương trình số #3

3H2O + CaCN2(NH2)2CO + Ca(OH)2

Nhiệt độ: 70°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaCN2 => (NH2)2CO + Ca(OH)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-26 04:52:45am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(